.

Rekrutacja

Rekrutacja jest prowadzona w okresie wrzesień 2013 r. – maj 2015 r.

KRYTERIA REKRUTACJI DOT. PRZEDSIĘBIORSTW

Do projektu mogą być zakwalifikowane wyłącznie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw zawarta w art. 1-6 załącznika I do rozporządzenia Komisji nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.)::

 1. z branży transportowej - sekcja H PKD 2007: dział 49,50,51,52,53
 2. posiadające jednostkę organizacyjną na terenie woj. wielkopolskiego
 3. które nie otrzymało w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych pomocy de minimis z różnych źródeł i różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą o którą się ubiega przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 Euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych 100 000 Euro, obliczonych według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

UWAGA: Kryterium nie dotyczy pracowników przedsiębiorstwa, którzy z własnej inicjatywy korzystali ze szkoleń współfinansowanych z PO KL, na które nie byli delegowani przez pracodawcę.

KRYTERIA REKRUTACJI DOT. PRACOWNIKÓW/PRZEDSIĘBIORCÓW

Do projektu mogą zostać zakwalifikowane osoby, które

 • są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach spełniających kryteria rekrutacji dot. przedsiębiorstw lub są przedsiębiorcami wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą i także spełniają kryteria rekrutacji dot. przedsiębiorstw
 • posiadają wykształcenie nie wyższe niż średnie
 • pracują na terenie woj.wielkopolskiego


ETAPY REKRUTACJI:


I. Złożenie formularzy zgłoszeniowych przez przedsiębiorców lub pracodawców (mail, poczta lub osobiście w biurze projektu), zawierających:

 • formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa (z danymi firmy i kandydatów)
 • oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis za rok bieżący i 2 lata poprzedzające (art. 37 ust. 1 ustawy z dn. 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej)
 • oświadczenie o konieczności/braku konieczności składania rocznych sprawozdań finansowych
 • wpis do ewidencji o działalności gospodarczej/KRS
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • podpisane oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów
 • kserokopia prawa jazdy kat. B kandydatów


II. Selekcja
Pierwszeństwo podczas rekrutacji na dane szkolenia przysługuje:
 • kobietom – parytet 6 miejsc dla kobiet (w przypadku zgłoszenia większej liczby kobiet – mają one pierwszeństwo w kwalifikacji),
 • parytet osób z wykształceniem co najwyżej średnim (min. 80%),
 • pozostałe osoby wg kolejności zgłoszeń i wielkości firm.


Lista uczestników będzie tworzona w oparciu o ww. kryteria na 7 dni przed szkoleniem. 
Zgłoszenia niezakwalifikowane, spełniające kryteria formalne znajdą się na liście rezerwowej i będą kwalifikowane wg ww. kryteriów w przypadku rezygnacji os. zakwalifikowanych lub braku zgody lekarza na wykonywanie zawodu. 
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA w przypadku przerwania udziału w projekcie zostanie przeprowadzona wg. ww kryteriów oraz wymagane będzie od kandydata na CE,KWP(C) lub KWP(D) odpowiednio prawo jazdy kat.C/D. 
Po zamknięciu list z Beneficjentami pomocy podpisywane będą umowy szkoleniowe i wystawiane zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis, a uczestnicy złożą deklaracje uczestnictwa i zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Rekrutacja jest ZGODNA Z POLITYKĄ RÓWNYCH SZANS.

Dla promocji równości kobiet i mężczyzn instruktorzy będą mieli obowiązek omówienia jej zagadnień i reagować na wszelkie przejawy negatywnych stereotypów, które mogą się szczególnie ujawniać w mieszanych grupach szkoleniowych. Ponadto uczestnicy otrzymają płyty CD z materiałami dot. równości płci.